Rekisteriseloste

Kiikan Ritalan sukuseura ry:n säännöt

Merkitty yhdistysrekisteriin 1.6.2004

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kiikan Ritalan sukuseura ry, kotipaikka Äetsä ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, kunnioittaa menneitten sukupolvien muistoa ja vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksena toteuttamiseksi sukuseura pyrkii

järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia

keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon

harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä

pitämään luetteloa suvun jäsenistä.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

3 § JÄSENET

Ritalan sukuseura ry:n jäseneksi voidaan hyväksyä entisen Tyrvään pitäjän Kiikan kappelissa eläneen Ritalan emännän Helena Juhontyttären ja hänen kahden puolisonsa Henrik Henrikinpojan sekä Juha Matinpojan jälkeläiset puolisoineen.

Sen joka tahtoo liittyä seuran jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan sukuseuran hallitukselle.

Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai suullisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

Jäsen, joka ei ole kahteen vuoteen suorittanut sukuseuran jäsenmaksua, katsotaan eronneeksi seurasta.

Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

4 § HALLITUS

Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kolmetoista (13) jäsentä mieluimmin edustaja jokaisesta kantavanhempien lastenlasten sukuhaarasta (Adolf Caven, Emilia Nyberg, Ville Raukko, Emma Viskari, Hilma Hutko, Oskar Sjöstedt, Eeva Säle, Emma Leuku, Alma Sajaniemi, Kaarlo Ritala, Vilho Ritala, Eeva Talvia, Akseli Ritala).

Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat oleva siihen aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan luettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

5 § SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai; seuran hallituksen valtuuttama halllituksen jäsen yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT

Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi vuosikokousten välinen aika. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään kolme kuukautta ennen seuran vuosikokousten pitämisajankohtaa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään kuukausi ennen vuosikokouksen ajankohtaa.

7 § SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle ja julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8 § SEURAN KOKOUKSET

Seuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Seuran kokouksessa jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä ainais- ja kunniajäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § VUOSIKOKOUS

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta

Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle

Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet

Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta.

Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat päättävän kokouksen määräämällä tavalla seuran tarkoituksen edistämiseen.

Säännöt on hyväksytty sukuseuran kokouksessa 10.8.2003.